Tulltjänster

TransFargo kan idag erbjuda ett komplett åtagande betr. Tulltjänster, alltifrån enkla hemtagningar till mer komplicerade direktförtullningar och uppgiftslämnande enligt Intrastat.

IMPORT - Tulldeklaration, normalförfarande

- Ej kredithavare
- Kreditimportörer
Normalförfarande innebär att en fullständig tulldeklaration lämnas till tullmyndigheten i samband med att man önska frigör varan. Normalförfarande då varor anmäls till tullförfarandet övergång till fri omsättning kallas Direktförtullning.

Förenklat förfarande (hemtagning)
En importör som har tillstånd till hemtagning för egen räkning får ta hand om en vara som förs in och i övrigt förfoga över den innan tull fastställs, om han lämnar en förenklad deklaration för övergång till fri omsättning.

Kompletterande tulldeklaration
Kompletterande tulldeklaration för hemtagna varor skall lämnas senast elva dagar efter den dag då vara frigjordes. Deklarationen skall lämnas till hemtagarens kontrolltullkontor oavsett var i landet den förenklade deklarationen lämnats. TransFargo kan ta ansvaret för att denna lämnas i tid och är korrekt.

Transitering
Transitering innebär att varan flyttas från ett transitlager/tullager till ett annat om kunden så önskar utan att ha övergått till fri omsättning.

EXPORT - Exportklarering

Vid export till tredje land skall en Exportanmälan lämnas till tullmyndigheten innan varorna lämnar landet.

TRANSITERING

Varor som ej övergått till fri omsättning kan transiteras vidare till annat land.

INTRASTAT

I och med Sveriges inträde i EU försvann möjligheten att från tulldokument få uppgifter om Sveriges handel med andra länder. Inom EU har man ersatt denna möjlighet med ett annat system kallat Intrastat.
Statistiska Centralbyrån (SCB) fastställer löpande vilka företag som är skyldiga att lämna uppgifter till Intrastat. SCB grundar dessa beslut utifrån den skattedeklaration som företagen månadsvis lämnar till Skattemyndigheten.

Om ett företag har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 1.500.000 kr eller mer, blir företaget uppgiftsskyldigt för utförsel. Om ett företag har mottagit varor från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 1.500.000 kr eller mer, blir företaget uppgiftsskyldigt för införsel.

Vi kan hjälpa till med uppgiftslämnandet till SCB.

SERVICETRAPPAN

Servicetrappan är ett kvalitetssäkringssystem som Tullverket tagit fram i samarbete med näringslivet. Systemet innebär att företag som arbetar med import, export och spedition över landsgränser kan certifiera sina tullrutiner genom att gå igenom och teckna ner dessa.

TransFargo är sedan 2004 kvalitetssäkrat för steg 4 på Servicetrappan.

En certifiering innebär att det blir enklare för TransFargo att passera gränser.

Andra fördelar med systemet är att TransFargo får en ”egen” tullare, en kontaktperson, som bland annat hanterar TransFargos förfrågningar samt att företaget fått en ordentlig genomgång av tullrutinerna.

AEO , Authorised Economic Operator

TransFargo är AEOF certifierade, certifikat no 55619879090002.

AEO, godkänd ekonomisk aktör, är ett EU-gemensamt certifieringsprogram med syfte att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU.

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain