Medicin

Läkemedel

Det ställs höga krav på hantering och transport av produkter inom läkemedels-branschen. Tillverkaren ansvarar för produktens livscykel, vilket omfattar dokumentation, leverans, uppföljning, bevakning av olyckor/tillbud och vidtagande av förebyggande åtgärder.

Det är av största vikt att godset kommer fram med tidsanpassade leveranser. TransFargo erbjuder tempererade transporter (thermo) för gods som kräver temperaturkontroll och regelbunden dokumentation. En del produkter har en specificerad renhetsgrad. Då behöver hantering och transport ske på ett sådant sätt att godsets renhetsgrad bevaras ända fram till slutmottagaren.

Medicinteknik

Vid leveranser till sjukhus eller vårdboende krävs hög leveranssäkerhet och noggrann tidspassning. För produkter inom medicinteknik är spårbarheten viktig. Därför scannar TransFargo serienummer per utleverans. Där registreras både serienummer och tillverkningsdatum (produktionsdatum) för respektive produkt. Detta för att kunna identifiera eventuella fel alternativt stoppa andra produkter i samma serie om ett fel upptäcks.

TransFargo bifogar även certifikat till produkterna som intygar dess äkthet samt användarmanualer på mottagarlandets språk. Vid behov kan vi också vara behjälpliga med tryck av användarmanualer.

Vid transporter av medicinteknisk utrustning är säkerhet A och O. Godset är högvärdigt och ska levereras genom en obruten transportkedja. Det innebär i de flesta fall att minst två personer bemannar fordonet och övervakar transporten. TransFargo bistår även med avemballering, inbärning och koordination med installationstekniker.

Vi arbetar i enlighet med följande regelverk:

  • GDP (Good Distribution Practice), europeisk standard för att säkra korrekt hantering av varorna och definiera vilken nivå vi ska leva upp till inom viktiga områden.
  • GMP (Good Manufacturing Practice), europeisk standard reglerar ompackningsverksamhet.

 

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain